CAWD-002 - 樱萌子2019年番号 生徒にメチャクチャに

CAWD-002 - 樱萌子2019年番号 生徒にメチャクチャに

说出杨仁斋《直指方》,人罕知之。若陈氏《三因》又加以良姜之类,是真以为胃寒而助其邪火者也。

以东橘为好,西江者不如。杏仁一斗二升,童子小便煮七次,以蜜四两拌匀,再以童便五升于碗内重蒸,取出日晒夜露数日。

 风热腮肿∶丝瓜烧存性,研末,水调搽之。又曰∶栎,其实。

【校正】志曰∶自木部移入此。以枝接梨及木瓜者易茂,其根色黄而盘劲,其木坚而多节,外白中赤。

窃谓壶匏之属,既可烹晒,又可为器。沈括《笔谈》谓焦核荔枝,乃土人去其大根,燔焦种成者,大不然也。

每服二钱,食后沸汤点服。《周礼·职方氏》“山林宜皂物,柞、栗之属”即此也。

Leave a Reply